ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

  1. Φυσικά Πρόσωπα - Νομικά Πρόσωπα

Αιτηθείτε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική σας φερεγγυότητα για την συμμετοχή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

Σημειώνεται ότι στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου, δεν βεβαιώνεται από το εν λόγω Πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) Πιστοποιητικό Μεταβολών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Επιλέξτε: Είσοδος”

Για οδηγίες υποβολής αιτήσεων πατήστε "Οδηγίες υποβολής"

  

Βήμα - Βήμα: Πώς θα εκδώσετε Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας (Οδηγίες Πρωτοδικείου Ηρακλείου) - Δείτε εδώ

 

Για την έκδοση e-Παραβόλου: κωδικός 1375 πέντε ευρώ (5,00 ευρώ).

 

  1. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19637 ΕΞ2021/16-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).» (Β΄ 2548), η διοικητική διαδικασία «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία διεκπεραιώνεται από τα Πρωτοδικεία της χώρας, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31, όπως αυτό ισχύει, του ν. 3013/2002 διαδικασία.

Παρατίθενται κατωτέρω προδιατυπωμένα έντυπα αιτήσεων:

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ για: α. Φυσικά Πρόσωπα και β. Νομικά Πρόσωπα

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση των λοιπών Πιστοποιητικών υποβάλλονται στο  Γραφείο Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 27, στον 4ο  όροφο:

 

Έντυπα αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών θα βρείτε παρακάτω:

 

 

Αν δεν είναι δυνατή η δια ζώσης παραλαβή του Πιστοποιητικού σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την αίτησή σας μέσω ΚΕΠ ή να καλέσετε την υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2810-284464.

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οι αιτήσεις που αφορούν έκδοση Πιστοποιητικών Σωματείων θα κατατίθενται στο Δικαστικό Μέγαρο, στο Γραφείο 16, με φυσική παρουσία ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Για την αίτηση πατήστε: εδώ

 

Σημειώνεται ότι στην αίτηση επικολλάται μεγαρόσημο τριών ευρώ (3,00 ευρώ).

Για τη λήψη εκαστου πιστοποιητικού απαιτείται η καταβολή μεγαρόσημου δύο ευρώ (2,00 ευρώ).