ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        

 

Αριθμός Πράξης    ­­­­­_____ /2020

 

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου,

Κωνσταντίνος Ρόκος,

         

 

Έχοντας υπόψη:

Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Το άρθρο τέταρτο της από 27 Μαρτίου 2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 1301)

Το άρθρο τέταρτο της από 25 Απριλίου 2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (Β’ 1588)

Το άρθρο 17 του ν. 4684/2020

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων του Ηρακλείου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Α) Κατάθεση Δικογράφων

Προς το σκοπό της απρόσκοπτης λειτουργίας του τμήματος κατάθεσης δικογράφων με την επανέναρξη λειτουργίας των Δικαστηρίων, παρέχεται από σήμερα και σε ώρες που θα ανακοινωθούν η δυνατότητα της παράδοσης των προς κατάθεση δικογράφων. Τα εν λόγω δικόγραφα θα λάβουν αριθμό κατάθεσης της πρώτη ημέρα λήξεως της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.

Ως εκ τούτου, τα προς κατάθεση δικόγραφα που θα παραδίδονται θα πρέπει:

Α) να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση, να επισυνάπτεται το απαιτούμενο γραμμάτιο για την κατάθεση καθώς και το τυχόν απαιτούμενο  παράβολο, τα οποία συνιστάται να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά.

Β) να φέρουν σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα τον κωδικό της διαδικασίας στην οποία υπάγονται και επιθυμούν να προσδιοριστούν αυτά, ως ακολούθως:

Κωδικοί Πολιτικων Υποθεσεων

Ποιες Υποθέσεις Αφορούν

ΕΜ

Εκουσία Μονομελούς

ΕΜκτ

Εκουσία Κτηματολογίου

ΤΜε

Εφέσεις κατά Αποφάσεων Ειρηνοδικείου

ΤΜκτ

Τακτική Κτηματολογίου ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

νΚΤ

Τακτική Κτηματολογίου ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

νΤΜ

Τακτική Μονομελούς ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜ

Τακτική Μονομελούς ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

νΤΠ

Τακτική Πολυμελούς ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΠσ

Τακτική Πολυμελούς ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΠ

Τακτική Πολυμελούς ΠΟΛΎ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠ

Εκουσία Πολυμελούς

ΕδΠ

Ειδική Πολυμελούς

ΑνΕ

Ανακοπή κατά Εκτέλεσης Μονομελούς

ΑνΜ

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς

ΑΠ

Απαλλοτριώσεις

ΕΓα

Αυτοκίνητα

ΕΓ

Εργατικές Διαφορές

ΕγΔ

Επιμέλεια- Διατροφή-Επικοινωνία κλπ

ΟΜδδ

Διαζύγιο Διετούς Διάστασης

ΟΜισχ

Διαζύγιο ισχυρός Κλονισμός

ΟΜδφ

Άλλης Φύσεως Οικογενειακές Διαφορές (Προσβολή πατρότητας- αναγνώριση τέκνου κλπ )

νΜΘ

Μισθωτικές διαφορές- οροφοκτησία κλπ

 

 Σε περίπτωση, κατά την οποία τα δικόγραφα δεν φέρουν τα ανωτέρω, δεν θα πραγματοποιείται η κατάθεση και θα ενημερώνεται ο καταθέσας συνήγορος για το σφάλμα.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία της συλλογής των δικογράφων προς το σκοπό της κατάθεσης  θα ακολουθηθεί, σε κάθε περίπτωση, και με την έναρξη της λειτουργίας των Δικαστηρίων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο γραφείο κατάθεσης αλλά και να εξυπηρετηθούν οι συνήγοροι. Συνεπώς, για ικανό χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας των δικηγόρων με τους υπαλλήλους του γραφείου κατάθεσης δικογράφων.

 

Β) Παραλαβή εγγράφων από δικογραφίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις εντός της περιόδου αναστολής

Παρέχεται η δυνατότητα της παραλαβής εγγράφων από δικογραφίες, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις εντός της περιόδου αναστολής, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου.

Η διαδικασία παραλαβής των σχετικών εγγράφων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ως εξής:

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπόθεσης θα αποστέλλει mail προς τη Γραμματεία στο οποίο θα προσδιορίζει ειδικά τις αποφάσεις, από τις δικογραφίες των οποίων επιθυμεί να αναλάβει τα σχετικά έγγραφα. Ακολούθως και αυθημερόν θα λαμβάνει απάντηση που θα προσδιορίζεται η ημέρα και ώρα προσέλευσής του στο χώρο των Δικαστηρίων. Δεν δίδεται η δυνατότητα τηλεφωνικής συνεννόησης. Συνιστάται η αλληλοεξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εισερχομένων και να συντομευθεί ο χρόνος εξυπηρέτησής τους. Προς το σκοπό αυτό, ο δικηγόρος που επιθυμεί συνάδελφός του να παραλάβει σχετικά έγγραφα που τον αφορούν μπορεί να το δηλώνει με e mail προς τη Γραμματεία.

Οι δικογραφίες ευρίσκονται στο ακροατήριο του Β’ Τριμελούς, στο οποίο οι υπάλληλοι θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους. Κατόπιν της παραλαβής των σχετικών εγγράφων θα αποστέλλεται η εκδοθείσα απόφαση ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο e mail που θα δηλώνεται στη Γραμματεία. Δυνατότητα χορήγησης ακριβούς αντιγράφου θα παρέχεται μόνο όταν λειτουργήσει η επιχείρηση φωτοτυπιών στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου. Δυνατότητα έως τότε για φωτοτύπηση της απόφασης σε χώρο εκτός Δικαστικού Μεγάρου δεν θα παρέχεται.

Επισημαίνεται ότι όσοι εισέρχονται στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου είναι απαραίτητο: α) να φορούν προστατευτική μάσκα, β) να χρησιμοποιούν αντισηπτικό για την απολύμανση των χεριών και γ) να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου. Σε περίπτωση μη τήρησης  των ανωτέρω μέτρων υγιεινής θα διακόπτεται προσωρινά η εξυπηρέτηση έως ότου αυτά ληφθούν.

 

Γ) Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο συναινετική εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

Ορίζονται ως ημέρες εκδίκασης όλων των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο συναινετική εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης η 8η και η 15η Μαΐου. Προς το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο ασφαλιστικών μέτρων θα φέρουν τις δικογραφίες στο γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 και οι σχετικές  αποφάσεις θα εκδίδονται είτε αυθημερόν είτε την επομένη εργάσιμη ημέρα. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να οριστεί και άλλη δικάσιμος, μόνο κατόπιν εγκρίσεως του  Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο.

 

Δ) Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης και οι οποίες ματαιώθηκαν

Επαναφέρονται οίκοθεν προς συζήτηση οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης και οι οποίες ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, και ορίζεται ως ημέρα εκδίκασης αυτών η 8η Μαΐου 2020.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

ΓΑ 248/2020     ΟΑΕΔ

Από 20-3-2020

ΓΑ 244/2020       //

Από 3-4-2020

ΓΑ 301/2020       //

Από 3-4-2020

ΓΑ 166/2020      //

Από 10-4-2020

ΓΑ 243/2020      //

Από 10-4-2020

ΓΑ 258/2019     //

από 10-4-2020

ΓΑ 320/2020     //

Από 10-4-2020

       Με  ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

121/2020   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από 3/4/2020

240/2020  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

//

276/2020   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

               //

167/2020   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

Από 10-4-2020

169/2020   ΑΛΦΑ

//

316/2020  ΑΛΦΑ

//

Καθορίζει κατ’ άρθρο 686 § 2 ΚΠολΔ ως τρόπο γνωστοποίησης της νέας δικασίμου στους διαδίκους των ανωτέρω υποθέσεων την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου  Ηρακλείου και ενημερωτικά μόνο στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Οι σχετικές υποθέσεις αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Ηράκλειο 29-4-2020

Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών