Uncategorised

 

 

Δικάσιμος 17ης Φεβρουαρίου 2023 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Ειδική Διαδικασία - Διατροφές)

 

Δείτε εδώ

 

 

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014 και τον νόμο 4596/2019.

Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Οι διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24) για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά για τους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως:

 1. Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης E1 των τριών τελευταίων ετών, ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.
 2. Αντίγραφα δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως Ε9 των τριών τελευταίων ετών.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών τελευταίων ετών.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου)
 5. Κάρτα ανεργίας (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
 6. Κατηγορητήριο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά 09.00-12.00 στο γραφείο ασφαλιστικών μέτρων (Γραφείο 14, 1ος όροφος Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 306669, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

 

Αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών νομικής βοήθειας

Η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΔΙΚ και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις.

 Υπ' αριθμ. 184/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αναστολή Λειτουργίας από 12-07-2021 και ώρα 06:00 έως 15-07-2021 και ώρα 06:00)

 

Δείτε εδώ

 

ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Φυσικά Πρόσωπα - Νομικά Πρόσωπα

Αιτηθείτε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική σας φερεγγυότητα για την συμμετοχή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

Σημειώνεται ότι στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου, δεν βεβαιώνεται από το εν λόγω Πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) Πιστοποιητικό Μεταβολών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Επιλέξτε: Είσοδος”

Για οδηγίες υποβολής αιτήσεων πατήστε "Οδηγίες υποβολής"

  

Βήμα - Βήμα: Πώς θα εκδώσετε Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας (Οδηγίες Πρωτοδικείου Ηρακλείου) - Δείτε εδώ

 

Για την έκδοση e-Παραβόλου: κωδικός 1375 πέντε ευρώ (5,00 ευρώ).

 

 1. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19637 ΕΞ2021/16-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).» (Β΄ 2548), η διοικητική διαδικασία «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία διεκπεραιώνεται από τα Πρωτοδικεία της χώρας, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31, όπως αυτό ισχύει, του ν. 3013/2002 διαδικασία.

Παρατίθενται κατωτέρω προδιατυπωμένα έντυπα αιτήσεων:

Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ για: α. Φυσικά Πρόσωπα και β. Νομικά Πρόσωπα

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση των λοιπών Πιστοποιητικών υποβάλλονται στο  Γραφείο Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 27, στον 4ο  όροφο:

 • με φυσική παρουσία, καθημερινά 10:00 με 13:00
 • στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • μέσω ΚΕΠ (αν δεν μπορείτε να παραλάβετε δια ζώσης το Πιστοποιητικό σας)

 

Έντυπα αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικών θα βρείτε παρακάτω:

 

 • Αφού συμπληρωθεί η αίτηση, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται δια ζώσης, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος/της αιτούσας, με e-mail, για την ημέρα και ώρα παραλαβής.
 • Για τη παραλαβή εκάστου Πιστοποιητικού απαιτείται η καταβολή μεγαρόσημου τριών ευρώ (3,00 ευρώ) για την αίτηση και μεγαρόσημου δύο ευρώ (2,00 ευρώ) για κάθε Πιστοποιητικό.

 

Αν δεν είναι δυνατή η δια ζώσης παραλαβή του Πιστοποιητικού σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την αίτησή σας μέσω ΚΕΠ ή να καλέσετε την υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2810-284464.

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οι αιτήσεις που αφορούν έκδοση Πιστοποιητικών Σωματείων θα κατατίθενται στο Δικαστικό Μέγαρο, στο Γραφείο 16, με φυσική παρουσία ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Για την αίτηση πατήστε: εδώ

 

Σημειώνεται ότι στην αίτηση επικολλάται μεγαρόσημο τριών ευρώ (3,00 ευρώ).

Για τη λήψη εκαστου πιστοποιητικού απαιτείται η καταβολή μεγαρόσημου δύο ευρώ (2,00 ευρώ).