Δικάσιμος 22ας Μαρτίου 2022 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Κτηματολόγιο - νΤΜΚτ και ΤΜκτ και ΕΜκτ) - (Ορθή Επανάληψη)

 

Οι υποθέσεις Τακτικής Μονομελούς   Νέο Σύστημα - Κτηματολογίου (νΤΜκτ) της δικασίμου  22-03-2022,  οι οποίες είχαν χρεωθεί στην  κ. Σπυριδάκη Μαρία,  θα δικαστούν από την  κ. Κουϊρουκίδου.