Υπ' αριθμ. 5/2022 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Οίκοθεν επαναπροσδιορισμός υποθέσεων: α) Οικογενειακού Δικαίου, β) Απαλλοτριώσεων και γ) Κτηματολογίου, που δεν εισήχθησαν προς συζήτηση, κατά τη δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας (σεισμού)

 

Δείτε εδώ