Παρατίθενται κατωτέρω προδιατυπωμένα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση Πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (οδός Αβέρωφ αριθμός 27).

Αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί η αίτηση, θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Έντυπα Αιτήσεων:

 1. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη Πτώχευσης - αίτησης Πτώχευσης - Αναγκαστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης

α. Εταιρειών

β. Φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων

 

 1. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη Δικαστικής Συμπαράστασης
 2. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη διορισμού Εκκαθαριστή (Εταιρείας)
 3. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη Ειδικής Εκκαθάρισης άρθρου 106ια ν. 3588/2007
 4. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη Καταγγελίας ΑΜΚΕ - Εταιρείας (αφορά μόνο αστικές μη κερδοσκοπικές)
 5. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
 6. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
 7. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη προσβολής διαθήκης
 8. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομίας
 9. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης
 10. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη λύσεως γάμου
 11. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αφαίρεσης επιμέλειας τέκνων

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:

Τα Πιστοποιητικά Σωματείων εκδίδονται από το αρμόδιο Γραφείο Συλλόγων - Σωματείων που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Οι αιτήσεις που αφορούν Πιστοποιητικά Σωματείων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Έντυπα Αιτήσεων:

 1. Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού περί αναγνώρισης Σωματείου, περί καταχώρισης στο οικείο Βιβλίο Σωματείων, περί τροποποιήσεως Καταστατικού ή έκδοσης απόφασης που διατάσσει τη διάλυση αυτού
 2. Αίτηση χορήγησης αντιγράφων Αρχαιρεσιών Συλλόγου - Σωματείου

 

Έγγραφα που απαιτούνται για αναγνώριση ή τροποποίηση Σωματείου