Παρατίθενται κατωτέρω προδιατυπωμένα έντυπα αιτήσεων, για την έκδοση Πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 27.

Αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί η αίτηση, θα μπορεί να κατατίθενται με φυσική παρουσία στην Αβέρωφ ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., συνοδευόμενη από την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr, για την ορθότητα των στοιχείων και την αιτία χρήσης του Πιστοποιητικού.

Οι αιτήσεις που αφορούν έκδοση Πιστοποιητικών Σωματείων θα κατατίθενται στο Δικαστικό Μέγαρο στο γραφείο 16 με φυσική παρουσία ή μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., συνοδευόμενη από την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr, για την ορθότητα των στοιχείων και την αιτία χρήσης του Πιστοποιητικού.

Η παραλαβή των Πιστοποιητικών θα διενεργείται με ραντεβού, κατόπιν ενημέρωσης του αιτούντος, με e-mail.

 

Έντυπα Αιτήσεων:

  1. Αίτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

α. Φυσικά Πρόσωπα

β. Νομικά Πρόσωπα

γ. Σωματεία και Συνεταιρισμοί

- Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη εικόνα δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/συνεταιρισμών και λόγω της νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/συνεταιρισμού, τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (σωματεία), όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο (συνεταιρισμοί).

- Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί φυσικών προσώπων περιλαμβάνει πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί: πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, ειδικής διαχείρισης, έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.

- Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί νομικών προσώπων περιλαμβάνει πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί: πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης-ειδικής διαχείρισης, σχέδιο αναδιοργάνωσης, λύσεως*, έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων, διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

- Σημειώνεται ότι στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή µη απόφασης/κατάθεσης ή µη αίτησης περί λύσης του νομικού προσώπου, δε βεβαιώνεται από το εν λόγω Πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την πληροφορία περί λύσεως) Πιστοποιητικό Μεταβολών.

- Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο, όσο και από το Γ.Ε.ΜΗ.

 

  1. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη Δικαστικής Συμπαράστασης
  2. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
  3. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
  4. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη προσβολής διαθήκης
  5. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομίας
  6. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη δημοσίευσης διαθήκης
  7. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη λύσεως γάμου
  8. Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού μη αφαίρεσης επιμέλειας τέκνων